egy oldal fordítás már
4 490 Ft + áfa áron *

* magyar nyelvnél,
oldalanként maximum 2 250 leütésig

profi minőség, profi fordítók

fordítás könnyen, gyorsan, kedvező áron

alphabetic kft.
általános szerződési feltételei

 1. A szolgáltatás tárgya

  Az alphabetic Kft. (adószám: 11692205-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-930382, székhely: 1044 Budapest, Káposztásmegyeri út 15.) továbbiakban: Fordítóiroda, a jelen szerződésben foglaltak szerint vállalja hagyományos, papíralapú dokumentumok és elektronikus formában tárolt anyagok fordítását és lektorálását magyarról idegen nyelvekre és fordítva valamint idegen nyelvről idegen nyelvre, általános és különböző szakterületeken.

  Megrendelő tudomásul veszi, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegen nyelvű hiteles másolatot csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, bizonyos kivételek esetén (pl. cégkivonat) nyelvi jogosultsággal rendelkező közjegyző végezhet, így arra a Fordítóiroda nem jogosult. Fentiek alapján fordításhitelesítésben a Fordítóiroda külön megállapodás alapján közreműködést vállal.

 2. A szerződés létrejötte

  A szerződés létrejöhet hagyományos (off-line: megrendelés és visszaigazolás személyes, fax, postai) úton, vagy elektronikus (on-line: megrendelés és visszaigazolás e-mailen, Interneten) módon. A visszaigazolásban vagy a szerződésben kell meghatározni, hogy mely anyagot, milyen nyelvről milyen nyelvre, milyen határidőre, nyersfordításban, vagy nyelvi és/vagy szakmai lektorálással kéri elkészíteni a Megrendelő, rögzíteni kell a fizetési feltételeket és a Megrendelő esetleges speciális igényeit.

  A szerződés az Interneten keresztül az alábbiak szerint jön létre: Megrendelő kitölti a www.alphabetic.hu oldalon az ajánlatkérő lapot. Az ajánlatkérésnek valósághűnek és a tényeknek megfelelőnek kell lennie (nyelvek, határidő, tárgy, szóközökkel együtt számított karakterszám). A karakterszámra a Microsoft Word szövegszerkesztő program az irányadó. A táblázatot, képletet tartalmazó anyagok, illetve kézzel írott anyagok esetén a Fordítóiroda egyeztetés után (fax, e-mail, személyes egyeztetés) ad árajánlatot. A nem a valóságnak megfelelően kitöltött (pl. eltérő karakterszám) ajánlatkérésből eredő áreltérésekért és károkért a Fordítóiroda nem vállal felelősséget.

  Az ajánlatkérésre a Megrendelő árajánlatot és fordítási szerződést kap. Az árajánlatban szereplő nettó összeg nem tartalmazza az ÁFÁ-t. Amennyiben az ajánlatot a Megrendelő elfogadja, ki kell töltenie az azonosítás és regisztráció adatlapot a tényeknek megfelelően, pontos adatokkal. Az adatokat illetően kérjük, olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat. A hamis, hibás vagy elégtelen regisztrációból eredő károkét a Fordítóiroda felelősséget nem vállal.

  A Megrendelő a szerződés elfogadásával ill. aláírásával jelen általános szerződési feltételeket is elfogadja. Megrendelőnek a szerződést faxon, postai úton scanelve, e-mailben kell visszajuttatnia Fordítóirodának, amellyel a szerződés létrejön.

 3. Fordítás, lektorálás

  A Fordítóiroda a megküldött anyagot ellenőrzi, és amennyiben olvashatósági, vagy egyéb a fordítást akadályozó alaki, technikai hibát észlel, haladéktalanul értesíti a Megrendelőt.

  A Fordítóiroda szakfordítók, mint alvállalkozók, közreműködésével végzi a szolgáltatást törekedve a lehető legmagasabb minőségre, a szakmai és nyelvi teljességre.

  Megrendelő a szerződés során köteles együttműködni a Fordítóirodával, így pl. a szövegben szereplő egyedi, egyéni rövidítés, cég hivatalos idegen nyelvű elnevezése, vagy sajátos szakmai terminológia esetén szószedetet ad át a Fordítóirodának, illetve azok értelmezésében segítséget nyújt.

  Megrendelő köteles megjelölni, ha a dokumentum szakmai és/vagy nyelvi lektorálását is kéri. Amennyiben ilyen igény nem érkezik a Fordítóiroda a fordítást szakmailag és nyelvileg helyesen, a szakterületen jártas szakember számára érthetően fejezi ki a cél-nyelven a forrásnyelv mondanivalóját.

  A szakmailag lektorált szöveg a szakterületen használatos, egységes szakkifejezések használatával, szabatosan fejezi ki a mondanivalót. A nyelvi lektorálás a cél-nyelvre fordított szöveget nyelvtan, stílus és szóhasználat szempontjából ellenőrzi.

  A fordított anyagot a Fordítóiroda a Megrendelő kívánsága szerint, saját költségén on-line módon vagy Megrendelő költségére off-line módon juttatja el Megrendelő részére.

 4. Általános vállalási díjak, határidők

  Az ajánlatban ill. szerződésben szereplő fordítási határidő kitolódik, amennyiben az ajánlatadás ill. szerződés Fordítóiroda által történt megküldését követően Megrendelő később adja át a fordítandó anyagot, vagy később írja alá a szerződést. A határidőkbe a szombat, vasárnap, munkaszüneti nap valamint az átadás és átvétel napja nem számít bele. Nem számít bele továbbá a határidőbe az az időtartam, amíg a Fordítóiroda a fordítást a forrásanyag olvashatatlansága, sérülése, vagy egyéb küldési hiba miatt nem tudja megkezdeni és erről a Megrendelőt értesíti.

 5. Fizetési feltételek

  A fizetés módja banki átutalás, illetve Interneten keresztüli bankártyás fizetés. Az átutalást az alphabetic Kft. 10402898-50515756-72881006 számú bankszámlájára kell teljesíteni, a megbízással egyidejűleg.

  A fordítási határidő számítása online fizetés kikötése esetén a vállalási díj Fordítóiroda számlájára történő beérkezése napjával kezdődik. A teljesítést követően Fordítóiroda számlát küld.

  Az utólagos fizetés kikötése esetén a vállalási díj a fordított anyag átadása után 8 nappal esedékes számla ellenében.

  A Megrendelő tudomásul veszi, hogy fizetési késedelem esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét köteles késedelmi kamatként megfizetni.

 6. Hibás teljesítés, Felelősségvállalás, Kártérítés

  A Fordítóiroda vállalja, hogy az esetleges hibás teljesítésével kapcsolatos minőségi kifogások intézésére vonatkozó, illetve kártérítési, kijavítási, árleszállítási kötelezettségére a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvényt tekinti irányadónak az alábbiak szerint:

  A Fordítóiroda reklamációkat normál határidő esetén a fordított anyag Megrendelőhöz való beérkezésétől számított 4 munkanapon belül, sürgősségi határidő esetén 2 munkanapon belül fogad el.

  Az igény bejelentésekor pontosan meg kell jelölni a kifogásolt szövegrészt, a kifogásolás okát. Amennyiben a kifogás megalapozott a Fordítóiroda a normál illetve a sürgősségi határidőkre vonatkozó leütés számokat figyelembe véve kijavítja a kifogásolt részt. Ismételt hibás teljesítés esetén a Megrendelő a szerződéstől a Fordítóiroda írásbeli értesítése mellett elállhat a vállalási díj 50%-ának megfelelő díj megfizetésével egyidejűleg.

  Vita esetén a Fordítóiroda a fordítást a Magyar Fordítóirodák Egyesülete független szervezettől felkért szakértővel ellenőrizteti, véleményezteti, és annak megítélése alapján teszi meg a megfelelő intézkedéseket (a reklamáció elutasítása, javítás, esetleges kártalanítás vagy árengedmény). Amennyiben a reklamáció megalapozatlan a szakértő költségeit a Megrendelő köteles vállalni.

  A Fordítóiroda nem vállal felelősséget:
  A nem a valós tényeknek megfelelően megadott ajánlatkérésből, regisztrációból eredő áreltérésért, egyéb kárért, költségért, a Megrendelő együttműködési kötelezettségének nem vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, a forrásnyelv megfogalmazásában és tartalmában fellelhető kétértelmű megfogalmazásokért, gondolatokért, a forrásanyagban felelhető alaki, technikai (pl. file sérülés, olvashatatlanság stb.) és tartalmi hibákból eredő határidőcsúszásokért, károkért, a forrásanyag hibás megküldéséből, a küldés során való elveszésből, megrongálódásból, megsemmisülésből eredő károkért, a forrásanyag szerzői jogot sértő tartalmából eredő károkért, egyéb a Fordítóirodának nem felróható késedelmes teljesítésért, károkért.
  A Megrendelő a fordítás / lektorálás nem megfelelő minősége miatt kártérítési igénnyel csak abban az esetben élhet a Fordítóirodával szemben, amennyiben kijavítást igénybe vette, de az eredményre nem vezetett.

  Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy Fordítóiroda maximum a vállalási díj mértékéig vállalja az igazolt károk megtérítését. A teljesítéstől számított hat hónapon túl a teljesítés hibája alapján sem kártérítési, sem egyéb igény nem érvényesíthető.

  A Fordítóiroda kártérítési felelősségét arra tekintettel korlátozza, hogy az általa nyújtott fordítás nem hiteles, és a fordítás szakmai és nyelvi teljessége nem igazolható konkrét tények alapján, értékelése alapot ad a személyes meggyőződésekre, értelmezésekre.

  A Fordítóiroda késedelmes teljesítése esetén Megrendelő sürgősségi határidő esetén 12 óra késedelem, normál teljesítési határidő esetén 3 munkanapi késedelem elteltét követően a Fordítóiroda írásbeli értesítésével egyidejűleg a szerződéstől való elállásra jogosult. A Fordítóiroda késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő napi 5%-kal csökkentett díjat köteles fizetni.

 7. A szerződés megszűnése

  A Megrendelő és a Fordítóiroda között a fentiek szerint létrejött szerződés határozott időre, a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatás/ellenszolgáltatás teljesítéséig tart. Szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel és írásban bármikor módosíthatják, vagy megszüntethetik.

  A Megrendelő a szerződéstől a Fordítóiroda igazolt költségének és kárának megtérítése mellett bármikor elállhat, a fordítás elfogadása után azonban Fordítóirodát a fordítási díj megilleti, kivéve, ha a Fordítóiroda a fordítást a szerződésben megállapított határidőre nem szolgáltatta, vagy a kijavítást alapos ok nélkül megtagadta, vagy azt határidőre nem végezte el, vagy jelen szerződést egyéb módon súlyosan megszegi.

  A Fordítóiroda akkor mondhatja fel a szerződést, ha Megrendelő a szerződésben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a szerződést egyéb módon súlyosan megszegi.

  A szerződés érvényessége, hatálya
  Egyéb megállapodás hiányában a megrendelések teljesítésére a megrendelésben és visszaigazolásban foglaltakon kívül az itt közölt általános szerződési feltételek vonatkoznak.

  A Felek ezektől közös megegyezéssel írásban eltérhetnek. Jelen általános szerződési visszavonásig érvényesek.

 8. Záró rendelkezések

  Felek kötelesek a szerződés tárgyának teljesítése érdekében egymással szorosan együttműködni, és haladéktalanul tájékoztatni egymást minden olyan felmerülő problémáról, mely a teljesítést akadályozza, korlátozza vagy késlelteti. A szerződés hatálya alatt írásbeli tájékoztatásnak illetve közlésnek számít az e-mail küldést/váltást is.

  Megrendelő és a Fordítóiroda kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot, valamint minden olyan adatot, információt, tényt mely harmadik, illetéktelen személy tudomására jutása felek vagy harmadik személy érdekeit sérti vagy veszélyezteti, megőriznek és tartózkodnak minden olyan magatartástól, mely a másik, vagy harmadik fél hírnevét rontja vagy ronthatja illetve mely gazdasági érdek sérelmet okozhat.

  Amennyiben a felek között létrejött szerződéssel, illetve a teljesítéssel kapcsolatban bármilyen vita merül fel, felek azt elsősorban békés úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, felek – értékhatártól függően – kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság illetékességét.

  A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

  Budapest, 2010. március 16.

miért érdemes minket választani?
+36 1 2000 564 telefonos ügyfélszolgálatunk munkaidőben
info@alphabetic.hu

© 2017   alphabetic kft.     általános szerződési feltételek | előnyök | kapcsolat